Ola Tapas

86 Grand'rue 67000 Strasbourg
Ola Tapas